O konkursie

Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2017/2018 przez CEO na zlecenie Kuratorów Oświaty w województwach: wielkopolskim i podlaskim. Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Zgłoszenia

Województwo podlaskie

W woj. podlaskim zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, wspólnie ze zgłoszeniami do innych konkursów przedmiotowych. Zgłoszenia szkoły do Konkursu dokonuje dyrektor szkoły. W tym celu:

  • do 29.09.2017 r. (pt.) rejestruje szkołę na stronie internetowej www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl, otrzymuje indywidualny login i hasło;
  • do 20.10.2017 r. (pt.) wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy;

Dyrektorzy szkół, po zalogowaniu, pobierają test ze strony internetowej wskazanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zgodnie z informacją przekazaną szkole drogą elektroniczną do 03.11.2017 r. (pt.). Arkusz testu etapu szkolnego dostępny będzie do pobrania od 06.11.2017 r. (pon.).

Województwo wielkopolskie

W woj. wielkopolskim szkoła zgłasza swój udział w Konkursie do 05.10.2017 r. (czw.) poprzez wypełnienie formularza internetowego (wspólnie ze zgłoszeniami do innych konkursów przedmiotowych), którego adres zostanie wysłany 28.09.2017 r. (czw.) na adres e-mail dotychczasowych gimnazjów (podany w SIO). Arkusz testu etapu szkolnego zostanie wysłany 03.11.2017 r. (pt.) na adres e-mail szkoły podany w zgłoszeniu.

Przebieg konkursu

Podczas Konkursu uczniowie rozwiązują testy (I, II i III etap), przygotowują projekt (II etap) i zespołowo rozwiązują zadanie analityczno-problemowe (III etap). Oto szczegółowy harmonogram konkursu:

Wydarzenie

Termin

Przekazanie Szkolnym Komisjom Konkursowym instrukcji dot. przeprowadzenia testu etapu szkolnego

do 23.10.2017 (pon.)

Test etapu szkolnego

Opublikowanie arkusza konkursowego i klucza odpowiedzi

06.11.2017 (pon.)

Przekazanie uczestnikom wyników oceny prac konkursowych i zasad wglądu do prac przez Szkolne Komisje Konkursowe

07.11.2017 (wt.)

Wgląd do prac uczestników i przyjmowanie odwołań

Przekazanie Ponadwojewódzkiej Komisji Konkursowej:

  • elektronicznie: protokołu etapu szkolnego (w tym dokumentów wymienionych w § 9 ust. 6 pkt. i)
  • listownie: kart odpowiedzi wszystkich uczniów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

do 10.11.2017 (pt.)

Przekazanie uczniom decyzji w sprawie odwołań

do 13.11.2017 (pon.)

Opublikowanie listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego

do 13.11.2017 (pon.)

Opublikowanie zasad pracy nad projektem i kryteriów oceny projektu

do 13.11.2017 (pon.)

Projekty: rejestracja uczniów

Zgłaszanie ewentualnych błędów na liście zakwalifikowanych do części projektowej etapu rejonowego

14-15.11.2017 (wt.-śr.)

Projekty: rozpoczęcie realizacji projektu (przekazanie uczniom indywidualnych linków do realizacji projektu)

19.11.2017 (nd.)

Projekty: przesłanie przez uczniów formularza 1 (po tym terminie ocena projektu zostanie obniżona)

do 25.11.2017 (sob.), do 12:00 (południe)

Projekty: przesłanie przez uczniów formularza 2 (po tym terminie ocena projektu zostanie obniżona)

do 07.12.2017 (czw.), do 12:00 (południe)

Projekty: przesłanie przez uczniów formularza 3 (po tym terminie ocena projektu zostanie obniżona)

do 18.12.2017 (pon.), do 12:00 (południe)

Opublikowanie zasad, miejsc i godzin przeprowadzenia testu etapu rejonowego

do 19.12.2017 (wt.)

Projekty: zakończenie realizacji projektu (po tym terminie nie będzie możliwości przesyłania formularzy 1, 2 oraz 3)

21.12.2017 (czw.), do 12:00 (południe)

Opublikowanie listy uczniów, którzy zrealizowali projekt i są dopuszczeni do testu etapu rejonowego

do 24.12.2017 (nd.)

Zgłaszanie ewentualnych błędów na liście zakwalifikowanych do części testowej etapu rejonowego

do 26.12.2017 (wt.)

Test etapu rejonowego

Opublikowanie arkusza konkursowego i klucza odpowiedzi

09.01.2018 (wt.)

Opublikowanie wyników testu etapu rejonowego i oceny projektów

Opublikowanie zasad wglądu do testów

Udostępnienie formularzy składania odwołań od oceny testu i od oceny projektów

10.01.2018 (śr.), do 12:00 (południe)

Wgląd do testów uczestników i przyjmowanie odwołań od oceny testu i projektów

do 13.01.2018 (sob.), do 12:00 (południe)

Przekazanie decyzji w sprawie odwołań od oceny testu i projektów

Opublikowanie ostatecznych wyników etapu rejonowego

Opublikowanie zasad, miejsca i godzin przeprowadzenia etapu wojewódzkiego

Udostępnienie formularza rejestracji zespołu

do 29.01.2018 (pon.)

Zgłaszanie ewentualnych błędów na liście zakwalifikowanych etapu wojewódzkiego

do 31.01.2018 (śr.)

Zarejestrowanie zespołu na etap wojewódzki

do 09.02.2018 (pt.)

Opublikowanie składów zespołów pracujących na etapie wojewódzkim

do 12.02.2018 (pon.)

Etap wojewódzki (obie części)

Opublikowanie arkuszy konkursowych i schematów oceniania

27.02.2018 (wt.)

Opublikowanie wyników testu etapu wojewódzkiego

Opublikowanie zasad wglądu do testów

Udostępnienie formularza składania odwołań od oceny testu

28.02.2018 (śr.), do 12:00 (południe)

Wgląd do testów uczestników i przyjmowanie odwołań od oceny testu

do 03.03.2018 (sob.), do 12:00 (południe)

Opublikowanie oceny zadań zespołowych

Opublikowanie zasad wglądu do rozwiązań zadania zespołowego

Udostępnienie formularza składania odwołań od oceny zadania zespołowego

06.03.2018 (wt.)

Wgląd do prac zespołowych uczestników i przyjmowanie odwołań od ich oceny

do 09.03.2018 (pt.)

Przekazanie decyzji w sprawie odwołań od oceny testu i prac zespołowych

Opublikowanie ostatecznych wyników etapu wojewódzkiego, w tym listy laureatów i finalistów

19.03.2018 (pon.)

 

Wsparcie

Centrum Edukacji Obywatelskiej oferuje uczniom różne formy wsparcia. Należą do nich:

Uprawnienia finalistów i laureatów

Laureaci Konkursu są zwolnieni z zakresu historia-WOS części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, otrzymują ocenę celującą z WOS-u oraz są przyjmowani do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej (przed reformę - ponadgimnazjalnej) niezależnie od obowiązujących w niej zasad rekrutacji.

Finaliści otrzymują preferencyjne punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (przed reformę - ponadgimnazjalnej).