Zakres Wymagań

Zadania konkursowe na każdym etapie będą wymagały zastosowania podanych w zakresie wymagań umiejętności w odniesieniu do wypisanych zagadnień. Uczestników obowiązuje znajomość znaczenia poszczególnych pojęć zgodna z treścią wskazanych źródeł. Uczestnicy Konkursu powinni rozumieć wszystkie informacje podane w źródłach (również te w źródle niewyjaśnione). 

Zwracamy uwagę na konieczność śledzenia zmian (głównie w zakresie składów instytucji) wynikających z różnicy czasu między ukazaniem się źródeł a datami etapów Konkursu. O ile nie jest powiedziane inaczej, zadania dotyczą stanu aktualnego na dzień danego etapu Konkursu. 

Etap szkolny

Umiejętności

Uczestnicy Konkursu powinni opanować umiejętności obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie. W szczególności wymagane jest:

 • odtwarzanie posiadanych informacji i odczytywanie podanych;
 • wyjaśnianie: nazywanie, opisywanie, streszczanie, rysowanie, zaznaczanie na grafice;
 • analizowanie: selekcjonowanie, porządkowanie, porównywanie, wykonywanie obliczeń, interpretowanie, łączenie, uogólnianie, wnioskowanie, wskazywanie wspólnych cech, różnic, przyczyn, skutków, zależności, analogii, przejawów oraz przykładów;
 • formułowanie własnego stanowiska (w tym wartościowanie);
 • uzasadnianie (w tym argumentowanie). 

Powyższe umiejętności obowiązują w stosunku do wymaganych wiadomości oraz informacji zawartych w podanych źródłach w formie m.in. tekstu, nagrania, tabeli, grafiki (np. wykresu, schematu, rysunku, fotografii, mapy). 

Wiadomości

Uczestnicy Konkursu powinni opanować wiadomości obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie. W szczególności wymagana jest znajomość:

 • zasad funkcjonowania samorządów w Polsce,
 • rodzajów państw,
 • zasad działania społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa,
 • podstaw ustroju Polski oraz
 • bieżących wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie. 

Dokładny zakres wymagań stanowią poniższe zagadnienia. 

Samorząd

Samorząd uczniowski (władze, prawa ucznia, formy działania); samorządy terytorialne (rodzaje, zadania, zasady działania, organy, zasady wyboru, kompetencje); podział zadań między administracją samorządową a rządową w województwie; podział administracyjny Polski na poziomie województw i ich stolic; budżet gminy (sposób przyjmowania, dochody, wydatki); samorządy nieterytorialne (rodzaje, rola, przykłady). 

Państwo

Władza (rodzaje, źródła, narzędzia); cechy państwa; klasyfikacja państw według: ustroju politycznego, formy państwa, ustroju ekonomicznego, jednolitości, stopnia scentralizowania, systemu partyjnego, systemu rządów); demokracja (rodzaje i ich zasady, historia w Polsce i na świecie, kryzys demokracji: legitymizacja władzy, populizm, ruchy skrajne – orientacja prawicowa i lewicowa, przyczyny, zagrożenia, przeciwdziałanie); obywatelstwo (sposoby nabywania); korupcja (formy, przyczyny, skutki); mapa polityczna świata; stolice i flagi państw europejskich. 

Społeczeństwo

Społeczeństwo obywatelskie: sposoby wpływu na decyzje władz, podmioty działające w sferze publicznej (zadania, formy działania, przykłady), stowarzyszenia (rodzaje i ich cechy, sposób zakładania), partie polityczne (doktryny polityczne, przykłady w Polsce), postawa obywatelska, opinia publiczna (czynniki kształtujące, sposoby wyrażania, procedury badawcze), rozwiązywanie sporów, prawa obywateli w stosunku do organów władzy/urzędów, Solidarność (przyczyny powstania, charakter ruchu, działalność w latach 1980-1989), obrady Okrągłego Stołu (uczestniczące strony, skutki z uwzględnieniem przebiegu początku transformacji ustrojowej), mniejszości w Polsce (narodowe, etniczne, grupy migrantów); człowiek w społeczeństwie: role społeczne, grupy społeczne (cechy, rodzaje, przykłady), struktura społeczna, normy (rodzaje, przykłady, źródła), społeczeństwo otwarte i zamknięte (przykłady postaw). 

Ustrój Polski

Zasady ustrojowe i przejawy ich realizacji; konstytucyjne prawa i obowiązki obywatela Polski; prawo (funkcje, podstawowe zasady, rodzaje prawa, źródła, hierarchia aktów prawnych, procedury przyjmowania konstytucji, umów międzynarodowych, ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego); organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (zadania, kompetencje, skład i cechy członków, zasady wyboru, sposoby działania i przypadki zakończenia sprawowania funkcji); organy kontroli państwowej i ochrony prawa (zadania, kompetencje); wybory (sposób przygotowania i przeprowadzenia, cechy, rodzaje, prawa wyborcze). 

Aktualności

Wydarzenia społeczne, polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie z okresu od 1 października 2017 r. 

Źródła

1.Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej. W przypadku podręcznika KOSS (red. Merta T., Pacewicz A., Centrum Edukacji Obywatelskiej) źródłem są następujące rozdziały:

a)cz. 1 (wyd. 2015): I.3-5, II.1-4, III.1-4, IV.1-4, V.1-6, VI.1-4, Słowniczek. 

b)cz. 2 (wyd. 2016): VII.1-4, VIII.1-4, Kalendarium: świat i Polska 1945-2015 (tylko w odniesieniu do Solidarności i Okrągłego Stołu) i Słowniczek. 

2.Dowolny atlas zawierający mapę polityczną świata, mapę Europy z przypisanymi im stolicami i flagami, mapę Polski z podziałem na województwa i ich stolice. 

3.Przekazy medialne (telewizyjne, prasowe, radiowe, internetowe, zarówno informacyjne jak i publicystyczne) opublikowane/nadane od 1 października 2017 r. 

 

 

Etap rejonowy – test

Umiejętności

Uczestnicy Konkursu powinni opanować umiejętności określone w zakresie wymagań na etap szkolny. 

Wiadomości

Uczestnicy Konkursu powinni:

 • opanować zagadnienia wymagane na etapie szkolnym, w tym śledzić wydarzenia społeczne, polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie,
 • dokładnie poznać zapisy wybranych fragmentów Konstytucji RP oraz refleksji nad istotą Konstytucji,
 • poznać opis, przyczyny, skutki i sposoby rozwiązania problemów migracji, rozwoju i konfliktów,
 • poznać wybrane pojęcia i procesy gospodarcze. 

Dokładny zakres wymagań stanowią poniższe zagadnienia. 

Powtórzenie

Wiadomości wskazane w zakresie wymagań na test etapu szkolnego zawarte w źródłach wskazanych w zakresie wymagań na test etapu szkolnego. 

Konstytucja i prawa obywatelskie

Znajomość obowiązującej Konstytucji RP w zakresie preambuły oraz rozdziałów I (Rzeczpospolita), II (Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela), III (Źródła prawa) oraz zakresu tematycznego pozostałych rozdziałów; wspólne treści różnych konstytucji; sposoby zapewnienia osiągnięcia stanu zapisanego w ustawie zasadniczej; prawa pozytywne i negatywne; państwo prawa a demokracja; ograniczenia działań prawodawcy; wybrane organy państwa stojące na straży praw obywateli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy; zadania i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich; przykłady spraw, którymi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich; sposób działania Rzecznika Finansowego i przykłady realizowanych działań. 

Źródła

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami; preambuła i rozdziały I, II, III). 

2. Po co ludziom konstytucja?, Ewa Łętowska, Warszawa 1995, rozdziały:

a)Wprowadzenie (s. 7-9),

b)Co zazwyczaj pisze się w konstytucjach (s. 13-15),

c)O anemii konstytucji, czyli jak regulować podstawowe prawa i wolności obywatelskie (s. 15-25),

d)Czy „prawo” i „wolność” to jest to samo? (s. 25-27),

e)Konieczność czy mit (s. 101-110),

f)Skazani na naukę (s. 110-115),

g)Zmagania z czasem: dlaczego w demokracji trudno o dobre prawo (s. 115-117),

h)Co wolno twórcy prawa (s. 118-125). 

W trakcie zapoznania się ze źródłem należy zwrócić uwagę, że zostało ono napisane przed przyjęciem obowiązującej Konstytucji RP. Tym samym zawarte w źródle odniesienia do stanu prawnego mogą być nieaktualne. Jednocześnie źródło należy traktować jako wskazanie ogólnych zasad dot. prawa konstytucyjnego. W treści zadań konkursowych zostanie wskazane, czy odpowiedzi powinny być udzielone wyłącznie na podstawie aktualnego stanu prawnego. 

3. Czy zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich? (w tym wywiad red. Romana Czubińskiego z drem Adamem Bodnarem z 14.04.2016 r.). 

4. Informacje o działaniach i skutkach działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczone w okresie od 13.11.2017 do 01.12.2017 na stronie biura RPO z zakresu:

a) Obywatel i instytucje finansowe

b) Dziennikarze, media i wolność słowa

c) Dostęp do informacji publicznej i prawo do petycji

d) Edukacja, szkoły, uczniowie

5. Schemat działania Rzecznika Finansowego

6.Informacje o działaniach podejmowanych przez Rzecznika Finansowego zamieszczone w okresie od 13.11.2017 do 01.12.2017 na stronie Rzecznika Finansowego na facebooku (dostęp nie wymaga bycia zalogowanym). 

7. KOSS. Podręcznik i ćwiczenia (cz. 1. i 2.), red. Merta T., Pacewicz A., Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015 i 2016, rozdziały IV.2, V.1, VII.1-3 i Słowniczek. 

8.Przekazy medialne (telewizyjne, prasowe, radiowe, internetowe, zarówno informacyjne jak i publicystyczne) opublikowane/nadane od 1 października 2017 r. 

Europa i świat

Migracje: opis zjawiska (rodzaje, formy, przebieg, szlaki, pozycja migranta w społeczeństwie, polityka migracyjna), przyczyny, skutki (dla migrantów, dla państw docelowych i pochodzenia), sposoby niwelowania problemu (instytucje wspierające migrantów i przykłady podejmowanych przez nie działań). 

Warunki życia i rozwój: opis zjawiska (rodzaje rozwoju: gospodarczy, społeczny, poziom rozwoju państw, HDI), demokracja a rozwój, sposoby poprawy warunków życia (pomoc humanitarna, współpraca rozwojowa, mikrokredyty), nierówności wewnątrz społeczeństw (rodzaje: dochodowe vs majątkowe, aktualny i historyczny poziom w Europie i USA, relacja pomiędzy stopą wzrostu gospodarczego, stopą zwrotu z kapitału i nierównościami majątkowymi, sposoby ograniczenia nierówności majątkowych). 

Współczesne konflikty między- i wewnątrzpaństwowe, terroryzm oraz łamanie praw człowieka: opis zjawiska (miejsca występowania, zaangażowane strony, kluczowe wydarzenia), przyczyny, skutki (dla walczących stron, dla otoczenia konfliktu), sposoby ograniczania problemu (przez instytucje i państwa, np. ONZ, NATO, przez organizacje pozarządowe). 

Źródła

1.Wybrane materiały CEO opracowane na potrzeby kursów do kursu „Edukacja globalna z klasą” oraz „Szkoła pełna zasobów”:

a) Migracje na świecie, Kinga Białek,

b) Wybory konsumenckie a zużycie energii, Anna Rok,

c) Etyka w biznesie międzynarodowym, Anna Paluszek,

d) Etyka w produkcji ubrań, Katarzyna Szeniawska, Marta Minakowska. 

2. Mikrokredyt polityczny, Adam Leszczyński, Krytyka Polityczna. 

3.Audycje radiowe:

a) Nowy raport o HDI, Światopodgląd (z dn. 15.03.2013), TokFM,

b) Raport o stanie świata, Program 3 Polskiego Radia, w okresie od dnia etapu szkolnego do 07.01.2018 r. 

4.Wystąpienia z konferencji TED (dostępne są napisy w języku polskim):

a) Dolny miliard, Paul Collier,

b) Nierówność ekonomiczna szkodzi społeczeństwom, Richard Wilkinson,

c) Nowe spojrzenie na kapitał w XXI wieku, Thomas Piketty (0:00-15:47),

d) Niech mój zbiór danych zmieni Wasz zbiór przekonań, Hans Rosling. 

5. KOSS. … (cz. 2.), rozdziały IX.1-IX.2, X.1-X.4 i Słowniczek. 

6.Przekazy medialne (telewizyjne, prasowe, radiowe, internetowe, zarówno informacyjne jak i publicystyczne) opublikowane/nadane od 1 października 2017 r. 

Gospodarka

Działanie rynku: popyt/podaż a wielkość popytu/podaży; czynniki wpływające na popyt i podaż; dobra substytucyjne i komplementarne; dobra normalne i podrzędne; równowaga rynkowa; krzywe popytu i podaży a korzyści dla konsumentów i kosztów dla producentów; koszt alternatywny; nadwyżka konsumenta/producenta; bezzwrotna strata społeczna; formy rynku (konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol) i ich wpływ na krzywe popytu/podaży, na punkt równowagi, na zysk ekonomiczny oraz na efektywność rynku; zawodność rynku (ograniczenia konkurencji, efekty zewnętrzne, wspólne zasoby) i rola państwa w jej ograniczaniu. 

Gospodarka w skali makro: wzrost gospodarczy (ruch okrężny dóbr, usług i płatności oraz obliczanie PKB metodą dochodową i wydatkową, składniki PKB, wpływ inflacji na PKB, PKB per capita, budżet państwa, ograniczenia w stosowaniu PKB);rynek pracy (stopa bezrobocia a siła robocza); inflacja (wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych, optymalny poziom zmian cen, mechanizm powstawania i skutki: deflacji, hiperinflacji, stagflacji); inflacja a wzrost gospodarczy (podejście klasyczne i keynesowskie, polityka pieniężna i fiskalna). 

Źródła
 1. Wybrane nagrania z Khan Academy:
  1. z tematu Podaż, popyt i równowaga rynkowa: serie (tu i dalej: jako seria rozumiane są wszystkie nagrania, do których kieruje link) Krzywa popytu, Krzywa podażyRównowaga rynkowa wszystkie
  2. nagranie Zysk ekonomiczny kontra zysk księgowy
  3. z tematu Konsument i nadwyżka producenta: seria Konsument i nadwyżka producenta, nagranie Opodatkowanie i bezzwrotna strata społeczna, nagranie Negatywne efekty zewnętrzne, nagranie Tragedia wspólnego pastwiska
  4. z tematu Formy konkurencji: seria Doskonała konkurencja, nagrania Podstawy monopolu i Optymalizacja cenowa monopolisty z serii Monopol, seria Pomiędzy idealną konkurencją a monopolem

e)nagrania nieobowiązkowe-rekomendowane, przedstawiające popyt i podaż w kategoriach kosztu alternatywnego i krańcowych korzyści: seria Granica możliwości produkcyjnych

f)z tematu PKB – pomiar dochodu narodowego: seria PKB (czyli GDP) i model okrężnego przepływu dochodów i wydatków, nagrania Spojrzenie na PKB z perspektywy dochodu i wydatkówSkładniki PKBPrzykłady rozliczania PKBRealny i nominalny PKB

g)z tematu Inflacja – mierzenie kosztów utrzymania: nagranie Wprowadzenie do inflacji, serie Scenariusze inflacyjne i deflacyjne

h)z tematu Zagregowany popyt i zagregowana podaż: serie Polityka pieniężna i fiskalnaMyślenie keynesowskie

2. Dla PKB czas na emeryturę, Jan Cipiur, obserwatorfinansowy.pl. 

3. KOSS. … (cz. 2.), rozdziały XI.1-5, XII.1-2, XII.4-5i Słowniczek. 

4.Przekazy medialne (telewizyjne, prasowe, radiowe, internetowe, zarówno informacyjne jak i publicystyczne) opublikowane/nadane od 1 października 2017 r. 

 

Etap rejonowy – projekt

Umiejętności

Uczestnicy Konkursu powinni opanować umiejętności określone w zakresie wymagań na etap szkolny oraz następujące umiejętności: planowanie pracy; wyszukiwanie, selekcjonowanie i analizowanie źródeł informacji; rozpoznawanie problemów; planowanie sposobów zbadania i rozwiązania problemu; przeprowadzenie oraz dokumentowanie badania i przedstawienie jego wyników; ocenianie; dokonywanie wyboru; wyciąganie wniosków; formułowanie i uzasadnianie własnego stanowiska. 

 

 

Etap wojewódzki – test

Umiejętności

Uczestnicy Konkursu powinni opanować umiejętności określone w zakresie wymagań na etap szkolny. 

Wiadomości

Uczestnicy Konkursu powinni:

 • opanować zagadnienia wymagane na etapach szkolnym i rejonowym, w tym śledzić wydarzenia społeczne, polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie,
 • poznać zasady funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • poznać zagadnienia związane z pełnieniem przez człowieka różnych ról w gospodarce,
 • poznać zasady tworzenia firmy zgodnie z metodologią szablonu modelu biznesowego i budowania rynku oraz zasady przedsiębiorczości społecznej. 

Dokładny zakres wymagań stanowią poniższe zagadnienia. 

Powtórzenie

Wiadomości wskazane w zakresie wymagań na testy etapów szkolnego i rejonowego zawarte w źródłach wskazanych w zakresie wymagań na testy etapów szkolnego i rejonowego. 

Unia Europejska

Cele UE i geneza integracji; etapy integracji (integracja sektorowa, np. EWWiS, vs integracja powszechna, np. UE; metoda podejmowanie decyzji narodowa, np. Rada UE, vs wspólnotowa, np. PE; stopniowe przekazywanie kompetencji: unia celna – wspólny rynek – unia gospodarcza i walutowa); działania na rzecz urzeczywistnienia wspólnego rynku; rozszerzenia terytorialne (dotychczasowe i planowane); Brexit; warunki członkostwa; przebieg procedury akcesji; instytucje (Rada Europejska, Rada, Parlament, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości): zadania, kompetencje, skład, powołanie, zasady działania; Unia Gospodarcza i Walutowa: geneza, etapy budowy, kryteria członkostwa (bez wartości liczbowych), członkowie; dziedziny kompetencji (wyłącznych, dzielonych) i przykłady działań w nich realizowanych; perspektywa finansowa i budżet: wpływy, wydatki; obywatelstwo: obywatelstwo UE a państwowe, prawa obywateli UE, wpływ obywateli na UE; problemy i wyzwania stojące przed UE; ruchy skrajne (UKIP, Front Narodowy, Podemos, Partia Wolności, Duńska Partia Ludowa, Szwedzcy Demokraci, Partia Finów, Alternatywa dla Niemiec, Wolnościowa Partia Austrii, Flamandzki Interes, Partia Ludowa Nasza Słowacja, Ruch 5 Gwiazd, Jobbik, Syriza, Złoty Świt) – kraje działania, liderzy, kontrowersyjne postulaty, orientacja polityczna, wysokość poparcia. 

Źródła

1. Europa w 12 lekcjach, Pascal Fontaine, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017. W przypadku udostępnienia nowego wydania do końca stycznia 2018 r., na stronie internetowej Konkursu zostanie opublikowana informacja, czy uczestników Konkursu obowiązuje znajomość wydania z 2014 r. czy nowszego. 

2.Przekazy medialne:

a)artykuł Kto, gdzie i jak rozsadza wspólną Europę, Gazeta Wyborcza,

b)artykuł Europa daleka od demokracji, Wojciech Sadurski, Gazeta Wyborcza. 

3. KOSS. Podręcznik i ćwiczenia (cz. 2.), red. Merta T., Pacewicz A., Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2016, rozdziały IX.3-5 i Słowniczek. 

4.Przekazy medialne (telewizyjne, prasowe, radiowe, internetowe, zarówno informacyjne jak i publicystyczne) opublikowane/nadane od 1 października 2017 r. 

Człowiek w gospodarce

Konsument, pracownik, inwestor i podatnik: prawa konsumenta (gwarancja, zgodność towaru z umową, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, obowiązki sprzedawcy, instytucje kontrolujące przestrzeganie praw), pracownik (obowiązki i prawa pracownika w różnych formach zatrudnienia: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie), inwestor (działanie banków komercyjnych; oferta banków: kredyty, lokaty, karty, rachunki osobiste, realizowanie transakcji; procent prosty i składany; giełda papierów wartościowych: przedmiot obrotu, indeksy, uczestnicy rynku, dywidenda, sprzedaż przy wysokim kursie, krótka sprzedaż), podatnik (rodzaje podatków, stawki podatków PIT, CIT, VAT oraz sposób ich naliczania). 

Źródła
 1. Vademecum konsumenta, Krzysztof Lehmann, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2015. 
 2. Broszura Formy zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy. 

3.Wybrane prezentacje z serwisu Narodowego Banku Polskiego NBPortal:

a) System bankowy

b) Instrumenty Giełdy Papierów Wartościowych (slajdy 1-4, 6-7) 

4. KOSS. … (cz. 2.), rozdziały XI.1-5, XII.1-2, XII.4-5i Słowniczek. 

5.Przekazy medialne (telewizyjne, prasowe, radiowe, internetowe, zarówno informacyjne jak i publicystyczne) opublikowane/nadane od 1 października 2017 r. 

Przedsiębiorczość

Przełomowe wydarzenia w rozwoju przedsiębiorczości i pierwszych korporacji; różnice między startup’em a korporacją (planowanie działalności, model biznesowy, przebieg zakładania firmy, struktura firmy, rola założycieli, umiejętności i wiedza potrzebne przedsiębiorcy); przebieg budowania rynku (rozpoznanie rynku, weryfikacja rynku, zwroty, weryfikacja hipotez, pozyskiwanie klientów, tworzenie firmy); szablon modelu biznesowego (cel – po co nam szablon?, 9 elementów i zależności między nimi, sposób tworzenia modelu); propozycja wartości (zasady tworzenia, różne podejścia do tworzenia: techniczne vs rynkowe, użyteczne czynniki: rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb klientów, korzyści dla klientów, dopasowanie produktu do potrzeb rynkowych, najprostszy produkt gotowy do użycia); grupa docelowa (charakterystyka grupy: potrzeby, korzyści, oczekiwania, otoczenie; profil klienta; wiele grup docelowych, rodzaje rynków i ich przykłady: istniejący, odnowiony, nowy, skopiowany; charakterystyka rynków; rynki jednostronne i wielostronne); kanały dystrybucji (rodzaje: fizyczny vs wirtualny, pośredni vs bezpośredni, przykłady, struktura kosztów i przychodów); relacje z klientami (etapy budowania relacji: pozyskiwanie, utrzymywanie, rozwijanie, przykłady działań i strategii na każdym etapie, koszt pozyskania klienta, wartość klienta); strumienie przychodów (modele przychodów: sprzedaż produktu, opłata za użytkowanie, abonament, wypożyczanie, licencjonowanie, opłata za pośrednictwo, zarabianie na reklamach; przykłady stałych i dynamicznych strategii cenowych; okoliczności wpływające na strategię cenową); partnerzy (wkład i rola partnerów, formy współpracy, ryzyko związane z partnerstwami i inwestorami, przykłady partnerstw); zasoby (rodzaje i przykłady: finansowe, fizyczne, intelektualne, ludzkie); koszty (jednostkowe, zmienne, stałe); formy prowadzenia działalności gospodarczej; rejestracja działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorczość społeczna: kryteria uznania za działalność ekonomii społecznej; cele; przykłady działań; formy prawne prowadzenia działalności (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych). 

Źródła

11. How to build a startupDostęp do kursu wymaga rejestracji. Nagrania zawierają napisy w języku polskim. 

12.Wybrane artykuły zamieszczone w serwisie ekonomiaspoleczna.pl:

a) Co to jest ekonomia społeczna?,

b) Podmioty ekonomii społecznej,

c)studia przypadków (uczestników obowiązuje znajomość wszystkich podstron danego przypadku w zakresie umożliwiającym dokonanie krótkiej charakterystyki i uogólnienie wskazanych przykładów w zakresie omówionym w źródłach wskazanych powyżej):

13. KOSS. … (cz. 2.), rozdział XII.2. 

Etap wojewódzki – zadanie zespołowe

Umiejętności

Uczestnicy Konkursu powinni opanować umiejętności określone w zakresie wymagań na etap szkolny i w projekcie, a także umiejętność pracy zespołowej. 

Wiadomości

Uczestnicy Konkursu powinni opanować:

 • zagadnienia wskazane w zakresie wymagań na test etapu wojewódzkiego w części dotyczącej przedsiębiorczości, które będą podstawą wykonania zadania,
 • zagadnienia wskazane w pozostałych częściach zakresu wymagań na testy etapów szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego

w oparciu o źródła wskazane w zakresie wymagań.