Etap szkolny - instrukcja przeprowadzenia testu (AKTUALIZACJA)

AKTUALIZACJA: po rozkodowaniu karty odpowiedzi, imię, nazwisko i sumę punktów należy umieścić w prawym dolnym rogu karty:

Poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje na temat organizacji etapu szkolnego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 2017/2018.

Na dole tego dokumentu znajdują się dokumenty do pobrania: instrukcja w pdf, formularz zgody rodziców oraz przykładowe karty kodowe.

Termin

Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej

do

03.11

(pt.)

Ustalenie godziny rozpoczęcia pisania testu (między 11:30 a 12:30) i poinformowanie o niej uczniów.

Zdobycie oświadczeń od rodziców wszystkich uczestników Konkursu (wzór oświadczenia dostępny jest tutaj).

do 06.11 (pon.)

Pobranie arkusza testu i karty odpowiedzi.​

 1. W woj. podlaskim dyrektorzy szkół, po zalogowaniu, pobierają test ze strony internetowej wskazanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zgodnie z informacją przekazaną szkole drogą elektroniczną do 03.11.2017 r. (pt.). Arkusz testu etapu szkolnego dostępny będzie do pobrania od 06.11.2017 r. (pon.).
 2. W woj. wielkopolskim arkusz testu etapu szkolnego zostanie wysłany 03.11.2017 r. (pt.) na adres e-mail szkoły podany w zgłoszeniu.

Wydruk arkusza testu i karty odpowiedzi:

 • na kartkach A4 (nie A3) z opcją „oryginalny (rzeczywisty) rozmiar”,
 • arkusz zadań i karta nie mogą być zszyte ze sobą,
 • karta odpowiedzi nie może być zszyta (zalecane jest drukowanie dwustronne).

Umieszczenie pieczęci szkoły na pierwszej stronie każdej karty odpowiedzi.

Ustalenie sposobu kodowania kart odpowiedzi.

Przykładowy sposób kodowania:

 1. Wydrukować tyle kart kodowych ilu uczniów uczestniczy w etapie szkolnym. Przykładowe karty kodowe są dostępne na stronie kwoie.ceo.org.pl
 2. Rozdać uczniom karty kodowe.
 3. Wskazać uczniom, żeby zapisali na kartach kodowych swoje imię i nazwisko oraz klasę.
 4. Rozdać uczniom karty odpowiedzi.
 5. Wskazać uczniom, żeby na kartach odpowiedzi przepisali kod z karty kodowej oraz zamalowali kratki odpowiadające literom kodu.
 6. Zebrać od uczniów karty kodowe.
 7. Umieścić karty kodowe w kopercie. Karty powinny pozostać niejawne do momentu sprawdzenia testów.

06.11 (pon.)

Przeprowadzenie testu (75 min.) w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników oraz dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych bez naruszania zasad samodzielnej pracy, terminu ani czasu trwania etapu szkolnego.

Zebranie od uczniów tylko kart odpowiedzi (arkusze zadań uczniowie zabierają ze sobą).

Pobranie klucza odpowiedzi (dostępny na stronie: kwoie.ceo.org.pl od godz. 16:00).

do 07.11 (wt.)

Ocena prac. Do momentu zakończenia oceny karty odpowiedzi muszą pozostać zakodowane. Należy zachować czystość karty, prace będą skanowane:

 • punkty za zadania zamknięte zapisywane przez nauczycieli mają wyłącznie charakter roboczy. Nie należy nic zapisywać w bezpośrednim sąsiedztwie kratek z odpowiedziami. Nauczyciel może zapisywać punkty w kratce na prawo od numeru zadania i odpowiedzi ABCD.
 • punkty za zadania otwarte należy zaznaczyć poprzez zamalowanie kratek w prawym dolnym rogu pierwszej strony karty odpowiedzi,
 • sumę punktów oraz imię i nazwisko należy umieścićw prawym dolnym rogu karty
 • nie należy umieszczać podpisów członków komisji, adnotacji, uwag itd.

Rozkodowanie kart odpowiedzi.

Poinformowanie uczniów o wynikach.

do 10.11 (pt.)

Umożliwienie uczestnikom wglądu do kart odpowiedzi i przyjęcie odwołań.

Wysłanie do CEO protokołu elektronicznego poprzez wypełnienie formularza internetowego (wymagane dane to m.in. adresy e-mail uczniów, liczba punktów, skany oświadczeń, ew. skany odwołań i skany odpowiedzi do zadań, których ocena jest przedmiotem odwołania). Protokół opublikowany zostanie na stronie kwoie.ceo.org.pl 06.11.2017 r.
Podajemy dane tylko tych uczniów, którzy:

 • uzyskali najlepszy wynik w szkole lub
 • uzyskali co najmniej 75% lub
 • złożyli odwołanie.

PROTOKÓŁ NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAWSZE – NAWET JEŚLI ŻADEŃ UCZEŃ SIĘ NIE ZAKWALIFIKOWAŁ.

Wysłanie do CEO w wersji papierowej kart odpowiedzi wszystkich uczniów (także tych niezakwalifikowanych); nie należy wysyłać protokołu, oświadczeń, listu przewodniego itp. (liczy się data stempla pocztowego).

 • jeśli karty odpowiedzi są wydrukowane jednostronnie, należy wysłać jedynie pierwszą stronę karty odpowiedzi,
 • jeśli karty odpowiedzi są wydrukowane dwustronnie, należy wysłać całość karty,
 • nie należy w jakikolwiek sposób oddzielać od siebie kart odpowiedzi (np. poprzez pakowanie je w koszulki, umieszczając samoprzylepne karteczki itd.),
 • na kopercie należy umieścić następujące dane: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, KWOiE, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa

do 13.11 (pon.)

Przekazanie zainteresowanym decyzji w sprawie odwołań, które wysłane zostaną na adres e-mail nauczyciela przez Ponadwojewódzką Komisję Konkursową.

Poinformowanie uczniów o fakcie opublikowania na stronie internetowej Konkursu listy uczniów zakwalifikowanych do części projektowej etapu rejonowego.

Typ Artykułu: