Kryteria oceny

Twój projekt zostanie oceniony zgodnie z poniższymi zasadami.

Na podstawie czego będzie wykonana ocena projektu?

Ocena będzie wykonana na podstawie dwóch elementów: treści formularzy i raportu z badania. Treść formularzy i raportu można modyfikować do czasu zablokowania formularzy (tj. do 21 grudnia 2017 r. do godz. 12:00), jednak ocenie będą podlegały wyłącznie:

 • w przypadku oceny w kryterium „Praca projektowa”: formularze 1-3,
 • w przypadku oceny w pozostałych kryteriach: treść raportu wysłanego w formularzu 3 po raz ostatni oraz w przypadku przeprowadzenia badania dodatkowego - treść karty badania dodatkowego wysłanej w formularzu 2 po raz ostatni.

Poszczególne formularze oraz raport z przeprowadzenia badania muszą zawierać opis działań wskazanych w tym poradniku.

Jakie warunki musi spełnić projekt, by był dopuszczony do oceny?

Aby projekt został dopuszczony do oceny, musi spełniać wszystkie warunki wymienione poniżej.

 • Każdy projekt musi zawierać badanie przeprowadzone za pomocą obserwacji lub eksperymentu (zgodnie z definicją z poradnika). Dodatkowo można przeprowadzić badanie za pomocą innych metod, lecz nie zwalnia to z obowiązku przeprowadzenia obserwacji lub eksperymentu jako badania podstawowego. Dodatkowe zastosowanie innych metod, w szczególności tych pozwalających badanym na samodzielne udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze (np. ankieta, wywiad, luźna rozmowa), wymaga uzyskania zgody nauczyciela w formie określonej w opisie kroku 4. Takie badanie nie może zastępować badania podstawowego, musi mieć charakter uzupełniający. Szczegółowe wskazówki znajdziesz w poradniku.
  Uwaga: komisja ocenia, czy przeprowadzone badanie to obserwacja lub eksperyment, wyłącznie na podstawie treści raportu (w tym: opisu badania zawartym w raporcie).
 • Żaden formularz oraz raport z badania nie mogą zawierać imienia i nazwiska autora. Raport z badania należy podpisać kodem autora, który został przydzielony uczniowie przed rozpoczęciem pracy projektowej.
 • Plik zawierający raport z badania musi być:
  • zatytułowany wyłącznie kodem ucznia,
  • mniejszy niż 10 MB,
  • zapisany w formacie DOC, DOCX lub ODT (nie: PDF, PPT itd.).
 • Wszystkie formularze muszą zostać wysłane najpóźniej 21 grudnia 2017 r. do 12:00. Po tym terminie nie będzie możliwości wysłania formularzy.
  Formularz można uznać za wysłany dopiero wtedy, gdy uczeń otrzyma mejlowe potwierdzenie jego wysłania (generowane automatycznie tuż po wysłaniu formularza). Nieotrzymanie potwierdzenia może oznaczać niewgranie formularza. Brak potwierdzenia otrzymania należy zgłosić niezwłocznie na kwoie@ceo.org.pl.

Za co dostanę punkty?

Szczegółowe kryteria oceny zaprezentowane zostały w arkuszu samooceny dostępnym tutaj (Tabela 2).

Łącznie za projekt możesz uzyskać 20 punktów. Pamiętaj, że do obliczenia wyniku z etapu rejonowego brany jest pod uwagę wynik procentowy z projektu (a nie punktowy).